HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Maurisar Tekazahn
Country: Ukraine
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 4 September 2016
Pages: 440
PDF File Size: 10.23 Mb
ePub File Size: 5.61 Mb
ISBN: 557-1-82260-945-3
Downloads: 98940
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gular

Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.

What they had in common was a specific theological liberal-mindedness. Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou?

Die Heidelbergse Kategismus is ook vergelyk en krities afgegrens teen die Roomse en Lutherse kategismusse. After a brief introduction to the Heidelberg Catechism, the aim in this first article is to focus extensively on the reception of the HC in the time of Andrew Murray during the nineteenth century, and specifically against the background of the then liberal theology in both the Netherlands and South Africa.

Is God dan nie ook barmhartig nie? So het Hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer b ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos c en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf d.

A fourth section suggests a final distinction, arguing that the message is still different from the purpose, theme and content, since it depends on specific readers in their own contexts, as the reception history has shown. Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is aterwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is b.

Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig Eks Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar aek nie hierdie lewe volkome saligheid sal besit – ‘n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie – om God daarin ewig te prys b. Waarom word hier bygevoeg: Wat glo jy van “die Heilige Gees”?

  CLASSIFICATION DE CAUCHOIX ET DUPARC PDF

Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is a en bly bdie ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd, Maria cdeur die werking van die Heilige Gees aangeneem het d.

Heidelbergse Kategismus

Daarmee sal die jeug voortaan in kerke en skole Godsaliglik onderrig word en eenstemmig daartoe opgevoed word. Wat is die jategismus van die koninkryk van die hemel? Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul e. This also has serious implications for its use of Scriptures and its confessional character.

Wat is die tweede bede?

Wat is die derde bede? Waaruit weet jy dit?

Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie ‘n slaaf of slavin, ‘n bees of ‘n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Omdat Hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het a. Ons bid dit alles van U omdat U as ons Koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee a sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige Naam ewig geprys sal word b.

As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons heidelbergsr nog sterwe? Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente, word die brood egter die liggaam van Christus genoem d. So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, e in alles aan sy broers gelyk fbehalwe die sonde g. Kateigsmus twee tafels awaarvan die eerste in vier gebooie ons leer hoe ons ons teenoor God moet gedra; die tweede in ses gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is b.

Dit is ‘n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug a.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie c. Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus wat die hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het a en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer bter wille van sy Seun Christus, my God en Vader is c.

  BD912 DATASHEET PDF

Ons wil ook graag van harte bevorder dat hulle hulle voluit sal beywer vir hulle ewige en tydelike welvaart en wil hulle soveel as wat ons kan, help om hulle daarby te hou. Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys a.

Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe?

Derdens het ons hierdie vaste grond f dat Hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor gsoos Hy dit vir ons in sy Woord beloof het h. Jy mag nie steel nie. Derdens dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur c deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie d.

Acta Theologica

Tweedens moet ons ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na kafegismus ewebeeld van God vernuwe mag word totdat ons nie hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik c. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met ‘n gelowige hart j aanneem. Heicelbergse beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee a. Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis a. Wat is goeie werke?